Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, niezależnie od praw przysługujących każdemu Pacjentowi, ma prawo do:

 • pomocy w ochronie swoich praw; prawo do pomocy w ochronie praw Pacjenta przysługuje również jego przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu;

 • Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital.

 • Bezpłatnych leków i wyrobów medycznych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w Oddziale Psychiatrycznym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym.

 • Zapewnienia mu metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenia do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla Pacjenta uciążliwy.

 • Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w Oddziale Psychiatrii, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym.

 • Wystąpienia o okresowe przebywanie poza Szpitalem bez wypisywania go ze Szpitala.

 • Uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec Pacjenta musi wynikać z ustawy.

 • Uprzedzenia Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie Pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

 • Wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do Oddziału Psychiatrycznego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala/oddziału psychiatrycznego bez zgody Pacjenta.

 • Poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do Oddziału Psychiatrycznego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach.

 • Cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do Oddziału Psychiatrycznego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego.

 • Niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do Szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym.

 • Wypisania z Oddziału Psychiatrycznego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w Oddziale Psychiatrycznym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym bez takiej zgody.

 • Pozostania w Szpitalu w sytuacji, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza jego dalszy pobyt w Szpitalu jest celowy.

 • Złożenia, w dowolnej formie, wniosku o wypisanie go z Oddziału Psychiatrycznego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego.

 • Wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania z Oddziału Psychiatrycznego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego, po uzyskaniu odmowy wypisania ze szpitala na wniosek.

 • Informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego.

 • Złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w Oddziale Psychiatrycznym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodzaju.

Zarząd Szpitala