Zarządzanie Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o.

poprzez jakość świadczonych usług medycznych.

Nad jakością usług pracujemy od początku istnienia szpitala, czyli od 1999 r. Pierwszymi działaniami podjętymi na rzecz poprawy jakości usług świadczonych naszym pacjentom było wdrożenie Systemu akredytacji szpitali i uzyskanie pierwszego certyfikatu w województwie pomorskim w 2001 roku.

Czym jest akredytacja szpitali?

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń, akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym ( www.cmj.org.pl)

W naszym Szpitalu wdrożyliśmy również Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami:

> ISO 9001 (system zarządzania jakością)

> PN-N 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)

> ISO 14001 (system środowiskowy)

Szczycimy się certyfikatami na zgodność z powyższymi normami, które utrzymujemy w sposób ciągły przy regularnych audytach prowadzonych przez audytorów zewnętrznych.

 

Systemy zarządzania jakością - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego , dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.( http://pl.wikipedia.org)

Ponadto:

W zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem został wdrożony również System Zarządzania Jakością w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej.

Poprzez  stosowanie takich narzędzi jak: audyty wewnętrzne (planowe, pozaplanowe), kliniczne, zewnętrzne, badanie satysfakcji pacjentów, wyznaczanie celu i ocena jego realizacji, liczne analizy porównawcze (benchmarking), stale się doskonalimy.

Wdrożone systemy jakości umożliwiają sprawne kierowanie procesami na terenie całego Szpitala oraz wspomagają procesy zarządcze  w naszej jednostce, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi do pomiaru jakości, efektywności i skuteczności działań, a mianowicie:

1. Poprawiają organizację pracy,

2. Podnoszą prestiż,

3. Pozwalają poznać opinie pacjentów i pracowników szpitala,

4. Pozwalają udokumentować podejmowane działania,

5. Uruchamiają proces ciągłego doskonalenia działalności poprzez określanie celów i zadań oraz zasad ich monitorowania i realizacji,

6. Usprawniają przepływ informacji i komunikacji

Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie kompleksowych, specjalistycznych usług medycznych. Chcemy to osiągnąć poprzez zastosowanie najefektywniejszych metod diagnostycznych i leczniczych, całodobową dostępność do świadczeń medycznych, pełną informację w zakresie oferowanych i realizowanych usług, miłą i fachową opiekę, a także zapewniając pacjentom i  personelowi przyjazne środowisko i bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Staramy się aby, każde nasze działanie było zgodne z Polityką Jakości, a prowadzone działania pozwoliły świadczyć usługi na możliwie wysokim poziomie.

Szczegóły historii akredytacji i certyfikacji naszego szpitala.

> 2000 -Przygotowanie szpitala do wizyty akredytacyjnej, powołanie Zespołu ds. Jakości

> 2001 -Pierwsza ocena dokonana przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego. Przyznano Szpitalowi status szpitala akredytowanego warunkowo na okres jednego roku.

> 2002-Przygotowanie szpitala do wizyty akredytacyjnej i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata

> 2005 -Kolejna wizyta akredytacyjna (utrzymanie i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata)

> 2007 -Przygotowanie szpitala do wprowadzenia systemu ISO 9001. Poddanie się certyfikacji i uzyskanie certyfikatu

> 2008 -Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001

> 2008 -Kolejna wizyta akredytacyjna (utrzymanie i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata)

> 2009 -Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatu ISO 9001

> 2010 -Wdrożenie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-N-18001, poddanie się certyfikacji ww. systemu i recertyfikacji spełnienia wymagań normy ISO 9001

> 2011 -Audit nadzoru i utrzymanie certyfikatów: ISO 9001 oraz PN-N-18001

> 2011 -Kolejna wizyta akredytacyjna (utrzymanie i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata)

> 2012 – Wdrożenie i certyfikacja systemu środowiskowego wg normy ISO 14001, audit nadzoru ISO 9001 oraz PN-N-18001

> 2013 -Audit recertyfikujący ISO 9001 oraz PN-N-18001 i audit nadzoru ISO 14001

> 2013 - Objęcie systemami zarzadzania wdrożonymi w Kościerzynie Placówki w Dzierżążnie

> 2014 -  Certyfikacja Placówki w Dzierżażnie w zakresie normy ISO 9001

> 2015Audit recertyfikujący ISO 9001 , PN-N-18001 , ISO 14001 - Dla obytwu lokalizacji

> 2015 - Kolena wizyta akredytacyjna (utrzymanie i uzyskanie statusu szpitala akredytowanego na 3 lata).

        >2016 - Audity nadzoru w Szpitalu w Kościerzynie  i Placówce w Dzierżążnie.

        >2017 - Audity nadzoru w Szpitalu w Kościerzynie  i Placówce w Dzierżążnie.

       >2018 - Ponowna certyfikacja na zgodność z normami; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-EN 18001:2004, Certyfikat „Szpital bez bólu”.

 

h 9001 14001 18001
 
 certyfikat.m