Szanowny Pacjencie

Im lepiej będziesz poinformowany, tym lepsza będzie współpraca z personelem medycznym. Celem takiej współpracy jest partnerstwo i relacja oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Korzystając z usług w szpitalu Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby uprawnione, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i w miejscach spełniających wymagania

 2. Realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w trybie natychmiastowym w stanach zagrożenia życia i zdrowia

 3. Informacji od lekarza o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu jak również prawo żądania, by lekarz nie udzielał takich informacji.

 4. Tajemnicy informacji związanych z procesem leczenia, a uzyskanych podczas świadczeń zdrowotnych

 5. Informacji o planowanej realizacji świadczeń przy współudziale studentów w tym także ich uczestnictwa w obchodzie lekarskim. Pacjent ma prawo nie wyrazić na to zgody

 6. Pełnej i zrozumiałej informacji o planowanych badaniach i zabiegach. Prawo do udzielenia zgody na ich realizację bądź odmowy udzielenia takiej zgody. W odniesieniu do świadczeń o podwyższonym ryzyku wymagana jest każdorazowo zgoda lub odmowa udzielenia takiej zgody, na piśmie. Pielęgniarki lub położne udzielą pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania się do oczekujących pacjenta badań i zabiegów.

 7. Zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 8. Poszanowania intymności i godności pacjenta, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych

 9. Pełnej dyskrecji dotyczącej osoby pacjenta. Informacje o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych przekazane zostaną wyłącznie osobie wskazanej przez pacjenta z imienia i nazwiska, co musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej, wraz z podpisem pacjenta. Pacjent ma prawo nikogo nie upoważnić do uzyskiwania takich informacji

 10. Umożliwienia wglądu do swojej dokumentacji medycznej w trakcie hospitalizacji – optymalny dla obu stron termin uzgodniony z lekarzem prowadzącym, jak i po opuszczeniu szpitala – na pisemny wniosek. Za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej szpital pobiera opłatę.

 11. Możliwości pisemnego upoważnienia innej osoby, wskazanej z imienia i nazwiska, potwierdzonego podpisem pacjenta, do uzyskiwania jego dokumentacji medycznej. Za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej szpital pobiera opłatę. Pacjent ma prawo nikogo nie upoważnić do uzyskiwania swojej dokumentacji medycznej

 12. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, opieki duszpasterskiej, umożliwienia kontaktu z osobami bliskimi – osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego. Niestety, koszty rozmowy telefonicznej lub wysłania listu nie mogą obciążać szpitala. W naszym szpitalu opiekę duszpasterską sprawuje kapelan wyznania rzymsko-katolickiego. Dodatkowych informacji w tej sprawie oraz informacji o dostępie do duchownych innych wyznań udzielą pielęgniarki

 13. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Należy zgłosić taką potrzebę Pielęgniarce Oddziałowej –deklaracja pacjenta zostanie rozpatrzona indywidualnie. Niestety, koszty dodatkowej opieki pielęgnacyjnej obciążają Pacjenta. Krewni lub osoby wskazane przez pacjenta mogą uczestniczyć w procesie opieki tylko w zakresie wyznaczonym przez pielęgniarkę i po wcześniejszym uzyskaniu instrukcji.

 14. Bezpłatnego transportu sanitarnego do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w wymaganym zakresie i z powrotem w przypadku:

 • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej;

 • wynikającym z konieczności zachowania ciągłości leczenia;

 • gdy jesteś osobą z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego, bez względu na rodzaj schorzenia.

W pozostałych przypadkach pacjent pokrywa koszty transportu w całości lub za częściową odpłatnością zgodnie z odrębnymi przepisami. W każdym przypadku Pacjent zostanie poinformowany o kosztach transportu.

 • Pacjent pokrywa również koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym a docelowym.

 1. Dołożenia wszelkich starań by powrót do zdrowia przebiegał sprawnie. Nie zawsze jest możliwe zrealizowanie wszystkich oczekiwań pacjenta. W przypadku wystąpienia powikłań bądź zdarzeń niepożądanych pacjent zostanie o nich natychmiast poinformowany i niezwłocznie podjęte zostaną wszelkie nie- zbędne działania dla naprawy ich niepożądanych skutków.

 2. Dotrzymania uzgodnionego terminu planowego przyjęcia. W przypadku wystąpienia okoliczności to uniemożliwiających, pacjent zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony i uzgodniony zostanie kolejny możliwie najbliższy termin. Gdy z ważnych przyczyn pacjent nie może poddać się hospitalizacji w zaplanowanym terminie, należy powiadomić o tym właściwy oddział lub inną komórkę w której zaplanowano realizację świadczenia. Na wolny termin oczekują inni pacjenci.

 3. Identyfikacji personelu szpitala

 4. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 5. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)

 6. Umierania w spokoju i godności

Zasady obowiązujące w Szpitalu:

Szpital jest placówką użyteczności publicznej. Korzysta z niego wielu pacjentów, w tym osoby bardzo cierpiące. Aby wspólna obecność nie była dla nich powodem irytacji czy pogorszenia samopoczucia, kłopotów personelu pamiętaj o przestrzeganiu zasad obowiązujących w Szpitalu:

 1. Okazuj ważny dokument potwierdzający Twoją tożsamość.

 2. Udziel w trakcie wywiadu lekarskiego i pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji.

 3. Przestrzegaj higieny osobistej oraz dbaj o ład i porządek w miejscu pobytu. Ich przestrzeganie ułatwi kontakt z personelem i innymi pacjentami oraz poprawi samopoczucie.

 4. Bezwarunkowo przestrzegaj zaleceń personelu dotyczących zasad poruszania się po Szpitalu, korzystania z urządzeń, rozkładu dnia i zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pielęgniarki i lekarze udzielą informacji dotyczących rozmieszczenia gabinetów, pracowni oraz innych komórek i podmiotów, z których będziesz korzystać w trakcie pobytu.

 5. Przebywaj w swojej sali w porach obchodów lekarskich i konsultacji, w czasie wydawania posiłków oraz podczas ciszy nocnej tj. w godzinach 22.00-6.00.Każdorazowo zgłoś pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału.

 6. Pamiętaj, że na opuszczenie terenu Szpitala musisz uzyskać zgodę lekarza (tzw. przepustka).

 7. Pamiętaj o bezwzględnym zakazie:

 • obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających,

 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

 • palenia wyrobów tytoniowych w obiekcie i na terenie szpitala, Wykorzystaj ten fakt do ewentualnego zerwania z nałogiem.

 • żądania od personelu Szpitala usług osobistych nie związanych z leczeniem i pielęgnacją.

 • gier o charakterze hazardowym

 • leżenia w łóżku w cywilnej odzieży i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów, chodzenia bez dostatecznego ubrania wierzchniego.

 1. Stosuj się do zasad bezpieczeństwa, nie manipuluj przy aparaturze medycznej oraz innym sprzęcie użytkowanym w Szpitalu.

 2. Korzystaj z telefonu komórkowego w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu stosuj się do zaleceń personelu. Użytkowanie telefonu komórkowego i bezprzewodowego Internetu jest możliwe wyłącznie w obszarze sali chorych, w której przebywasz. Pamiętaj, ze w/w urządzenia mogą zakłócać funkcjonowania urządzeń medycznych. Całkowity zakaz korzystania z nich obowiązuje w obszarach intensywnej terapii, intensywnej opieki, salach operacyjnych i w SOR, z wyłączeniem ciągów komunikacyjnych.

 3. Pacjent odpowiada materialnie za wszelkie szkody powstałe z jego winy.

 4. Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających go osób.

 5. Pamiętaj, że spożywanie produktów żywnościowych dostarczonych z zewnątrz, jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody lekarza lub pielęgniarki. Produkty żywnościowe muszą być odpowiednie  do zaleconej diety. Nie mogą być przeterminowane. Przed umieszczeniem w lodówce dla pacjentów zapoznaj się z zasadami przechowywania. Nie przechowuj artykułów spożywczych łatwo psujących się.

 6. Jeżeli pacjent przybywający w Szpitalu w sposób rażący narusza zasady obowiązujące w Szpitalu, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób, Pacjent może zostać wypisany ze Szpitala przed końcem planowanego leczenia.

 7. Wszelkie niepokojące sytuacje zgłaszaj personelowi.

Uwaga:

Jeżeli jesteś przekonany, że w trakcie korzystania w szpitalu ze świadczeń opieki zdrowotnej Twoje prawa zostały naruszone, możesz :

 1. Domagać się ich poszanowania we wniosku ustnym skierowanym do lekarza leczącego lub Ordynatora oddziału;

 2. Złożyć ustną lub pisemną skargę u Prezesa Zarządu lub Lekarza Naczelnego Szpitala bądź Pełnomocnika Praw Pacjenta – Zarząd Spółki zapewnia Cię, że wnikliwie i bezstronnie rozpatrzy każdą umotywowaną skargę; na skargę złożoną na piśmie i podpisaną udzielimy odpowiedzi w formie pisemnej.

 3. Złożyć skargę do Sekcji ds. skarg i wniosków Pomorskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku – tel. 58 / 32-18-626, 58 / 32-18-635;

 4. Złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Aleja Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa; tel. 22 / 532 82 50, bezpłatna infolinia: 0-800-190-590

 5. Złożyć skargę u Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowych Izb: Lekarskiej, Pielęgniarek i Położnych, Aptekarskiej w Gdańsku.

       KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Korzystaj ze swoich praw, lecz równocześnie przestrzegaj zasad obowiązujących w Szpitalu.

Zarząd Szpitala