logo radiologia

 

Nazwa projektu: Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap II

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Priorytet: VII Zdrowie
Działanie: 7.1. Zasoby Ochrony Zdrowia

Okres realizacji rzeczowej projektu: od 10.06.2019 r. do 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 15 904 527,90 PLN
Dofinansowanie UE: 13 508 521,21 PLN

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Celem bezpośrednim jest poprawa dostępności z równoczesnym wzrostem jakości usług medycznych w zakresie precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez modernizację oraz doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.

Projekt zakłada działania inwestycyjne polegające na zakupie i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej wspierając oddziały o charakterze zabiegowym poprzez utworzenie sali zabiegowej hybrydowej.

Planowane efekty projektu:

Doposażenie placówki oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych pozwolą na:

  • wyrównanie różnić w dostępie do świadczeń zdrowotnych w regionie
  • wzrost bezpieczeństwa (na obszarze realizacji projektu) dzięki dostępności do szerszego zakresu usług medycznych
  • szybsze oraz kompleksowe przeprowadzenie badań
  • obsługiwanie większej ilości pacjentów jednocześnie
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz energetycznych poprzez zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego o wysokich klasach energooszczędność
  • skróceniu czasu rekonwalescencji i pobytu pacjenta w szpitalu dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod leczenia niewymagających zabiegów chirurgicznych
  • zwieszenie wachlarza dostępnych usług medycznych, wprowadzenie usług dotychczas mało dostępnych.