logo termo

Nazwa projektu: „ Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. "

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Priorytet: X ENERGIA
Działanie: 10.2. Efektywność energetyczna — wsparcie dotacyjne

Okres realizacji rzeczowej projektu: od  01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 14 531 014,75 PLN
Dofinansowanie UE: 11 523 323,27 PLN
Wkład Budżetu Państwa:  889 446,86 PLN
Wkład Samorządu Województwa Pomorskiego : 1 488 454,00 PLN
Wkład własny szpitala: 629 790,62 PLN

Projektem objęte są dwa budynki szpitalne o łącznej powierzchni 33 654 m2 oraz kubaturze 146 297 m3. W budynkach zostaną wykonane prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian, stropodachów i dachów oraz zostaną wymienione okna charakteryzujące się niskim współczynnikiem przenikalności ciepła izolacji termicznej . Dodatkowo zostanie wybudowana instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kWp, z której wytworzona energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne szpitala.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie energii odnawialnej. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki poprawie ochrony cieplnej budynków oraz budowie instalacji ogniw PV. Efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia ciepła oraz częściowe pokrycie zapotrzebowania na en.el. z OZE, co z kolei skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej regionu i redukcją zanieczyszczeń do powietrza.

Realizacja projektu przyniesie następujące efekty:


1. aspekty ekonomiczne
- poprawa stanu technicznego budynków i infrastruktury technicznej i systemów energetycznych w budynkach
- modernizacja umożliwi dalsze efektywne korzystanie z infrastruktury technicznej i budynków
- obiekty będą mogły być wykorzystywane dla wypełniania swoich funkcji przez minimum następne 30 lat
- modernizacja budynków wpłynie na obniżenie wydatków na cele grzewcze
- efektem termomodernizacji będą oszczędności kosztów energii, które wyniosą 166 692 zł/rok


2. aspekty społeczne
- poprawa warunków życia okolicznych mieszkańców poprzez obniżenie negatywnego oddziaływania budynków na środowisko;
- podniesienie jakości pracy i korzystania z budynków przez użytkowników poprzez podniesienie komfortu pobytu pacjentów i pracy personelu szpitala, tj.
   apewnienie odpowiedniej temperatury i mikroklimatu w pomieszczeniach budynków
-zmniejszenie obciążenia budżetu Szpitala i możliwość wykorzystania tych środków na podstawowe cele lecznicze Szpitala
-promocja i poprawa wizerunku Szpitala, jako wdrażającego nowoczesne, przyjazne środowisku technologie


3. aspekty środowiskowe
- wykorzystanie OZE
- obniżenie emisji zanieczyszczeń.
Pozytywne demonstracyjne i edukacyjne oddziaływanie projektu trudno przełożyć na wymierne efekty projektu. Projekt podkreśla wiodącą rolę sektora
publicznego w oszczędzaniu energii, wypełnia funkcją demonstracyjną zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej i pozytywnego
oddziaływania na inne sektory budynków.


Planowane efekty realizacji przedsięwzięcia:
1. zmniejszenie rocznego zużycia energii finalnej – 639 MWh/rok
2. zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej - 875 MWh/rok
3. redukcja energii pierwotnej – 63,5% (średnio na budynek)
4. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 296 Mg CO2/rok
5. szacowany względny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 62%