Drukuj

Dzięki realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej pacjenci onkologiczni mogą skorzystać ze specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.  

Zgodnie z aktualnymi trendami i wytycznymi rehabilitacja onkologiczna, powinna być postrzegana jako integralna część interdyscyplinarnego leczenia onkologicznego, bowiem stanowi niezbędny elementem kompleksowego leczenia onkologicznego. Choroby onkologiczne i związane z nimi niepełnosprawności, zaburzenia i dysfunkcje mają swoją specyfikę i wymagają określonych działań fizjoterapeutycznych. Aby pacjent wrócił do zdrowia i miał możliwość jak najlepszej jakości życia niezbędne jest prowadzenie systematycznej rehabilitacji a jej cele i zadania zależeć będą od aktualnego etapu leczenia oraz stopnia zaawansowania choroby nowotworowej.

Bieżące zapisy na rehabilitację onkologiczną prowadzi sekretariat Zakładu Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o.

 ZAPISY 58 686 02 60

 Aby skorzystać z REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ wystarczy skierowanie od każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie powinno być wystawione do Działu/Pracowni Fizjoterapii kod 1310

mniejsza rehabilitacja onkologiczna

Postępowanie rehabilitacyjne obejmuje okres: diagnostyki, wstępną chemioterapię, zabieg, leczenie pooperacyjne, okres po zakończeniu leczenia onkologicznego niekiedy okres leczenia ognisk przerzutowych.

W najbliższym czasie w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. zakończy się procedura instalacji i uruchamiania kolejnego sprzętu służącego do rehabilitacji onkologicznej zakupionego w ramach Programu Narodowej Strategii Onkologicznej. Na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie otrzymał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej w 2020r. w 2020r. w wysokości 407.984,50zł oraz w b.r. w wysokości 900.000,00zł (całkowita wartość inwestycji w 2022r. wyniosła 1.040.897,29zł).

-w 2022 r. zakupiony został sprzęt m.in. robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem, 8-stanowiskowy system z automatycznym pomiarem ciśnienia, multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn czy zrobotyzowany system terapeutyczny do kończyn i znacznie więcej. Wzbogacenie Zakładu Rehabilitacji w specjalistyczny sprzęt wspomagający rehabilitację onkologiczną pozwoli na zwiększenie jakości i dostępności świadczeń dla pacjentów w trakcie i po leczeniu nowotworów-podkreślał Liwiusz Schroeder kierownik Zakładu Rehabilitacji.

310238747_661754141976241_2379199911175489035_n.jpg

Pracownia Fizjoterapii Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. 

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały. Wprowadzenie kompleksowej i wieloletniej strategii ze zdefiniowanym finansowaniem jest warunkiem zapewnienia polskim pacjentom takich samych możliwości wyleczenia z choroby nowotworowej, jakie mają obywatele innych krajów Unii Europejskiej. 

NSO to tzw. cancer plan, czyli kompleksowy program walki z rakiem. Strategia jest odpowiedzią na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz poprawa jakości życia w trakcie i po ukończonym leczeniu. Realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej umożliwia odwrócenie niekorzystnych trendów takich jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych, które dotychczas wpływały na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie zwiększa szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej.

Strategia została opracowana przez działający przy ministrze zdrowia Zespół do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej.