Drukuj

Lekarz Kierujący Oddziałem ZOL

lek. med. Iwona Dec

Pielęgniarka Oddziałowa

Lucyna Łuszczka

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przyjmuje osoby, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, a nie wymagające hospitalizacji.

Osoby ubiegające się o przyjęcie muszą być ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.ZOL - Dzierżążno

Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL, może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

Dokumenty stanowiące podstawę do kwalifikacji powinny zawierać:

- Wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

- Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki i nie wymaga hospitalizacji (druk w załączeniu)

- Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową, rodzinną lub pielęgniarkę ZOZ, w którym osoba ubiegająca się o skierowanie przebywa (druk w załączeniu)

- Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (decyzja ZUS, ostatni odcinek renty/emerytury) osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu oraz oświadczenie, iż środki utrzymania przeznaczone na opłacenie pobytu w ZOL, nie są objęte ani obciążone prawami osób trzecich.

- Kwalifikację pielęgniarską - Karta oceny stanu samoobsługi pacjenta ( druk w załączeniu)

- Skierowanie do ZOL (wystawia lekarz rodzinny lub opiekujący się aktualnie w Szpitalu)

- Wcześniejsza dokumentacja medyczna (karty informacyjne)

- Badania dodatkowe potwierdzające stan pacjenta i rozpoznanie (morfologia, OB, mocz, cukier, mocznik/kreatynina, AspAT, ALAT, RTG klatki, EKG z opisem, MRI/TK, w przypadku odleżyn wymaz z rany).

Pobyt w Zakładzie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ma charakter okresowy.

Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi 70% świadczenia emerytalnego bądź rentowego.

Na mocy uchwały Zarządu nr 38/2019 z dnia 22 października 2019r. wprowadzono do cennika opłatę za udzielane świadczenia dodatkowe inne niż finansowane ze środków publicznych. Kwota świadczenia określona jest w cenniku Spółki.

Komplet druków dokumentacji w formacie PDF do pobrania i wypełnienia:

Załączniki:

 

Kontakt:

Tel. sekr.: 58 687 19 43;  Gab. lekarski 58 687 19 41

Fax (58) 681 27 33

Sekretariat oddziału: 887 780 318

E-mail: lekzol [DOT] placowka [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl 


Informacje na temat płatności:

Płatności za pobyt pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, należy dokonywać na konto Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie:
Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 54 8328 0007 2001 0006 2848 0008
Jako tytuł przelewu za pobyt w ZOL należy wpisać imię i nazwisko osoby przebywającej na oddziale.

Odsłony: 42295